Ochrona danych

1. Ochrona danych w skrócie Informacje ogólne

Poniższe uwagi zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych wymienionym pod tym tekstem.

Zbieranie danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie odbywa się przez operatora strony. Ich dane kontaktowe można znaleźć w nadruku tej strony internetowej.

Jak zbieramy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są gromadzone, gdy je nam przekazujesz. To mogą być n.p. dane, które podajesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie lub za Twoją zgodą przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy godzina wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia bezbłędnego działania serwisu. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych przez Ciebie danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. Masz również prawo, w określonych okolicznościach, zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto masz prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego.

Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce, jeśli masz dodatkowe pytania na temat ochrony danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Kiedy odwiedzasz tę witrynę, Twoje zachowanie podczas surfowania może zostać ocenione statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Hosting i sieci dostarczania treści (CDN) Zewnętrzny hosting

Ta strona internetowa jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (hostera). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach gospodarza. Mogą to być przede wszystkim adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane umowy, dane kontaktowe, nazwiska, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Hoster jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w celu bezpiecznego, szybkiego i wydajnego udostępniania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę ( Art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz usługodawca będzie przetwarzał Twoje dane tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia swoich obowiązków w zakresie świadczenia usług i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Korzystamy z następującego hostera:

ALL-INKL.COM – Nowe media w Monachium
Właściciel: René Munnich
Główna ulica 68 | D-02742 Friedersdorf

Zawarcie umowy na realizację zamówienia

W celu zapewnienia przetwarzania zgodnego z ochroną danych, zawarliśmy z naszym hosterem umowę na realizację zamówienia.

3. Informacje ogólne i obowiązkowe informacje dotyczące ochrony danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Jeśli korzystasz z tej witryny, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu to się dzieje.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca odpowiedzialnego organu

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Institut für Kommunikation, Information und Bildung e.V. – KIB Institut Hospitalstraße 32

02826 Goerlitz

Telefon: +49 151 420 565 22 E‑Mail: kontakt@kib-instiut.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

czas przechowywania

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono konkretnego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu przetwarzania danych. Jeśli złożysz uzasadniony wniosek o usunięcie lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. podatkowe lub handlowe okresy przechowywania); w tym drugim przypadku dane zostaną usunięte po ustaniu tych przyczyn.

Uwaga dotycząca przesyłania danych do USA

Na naszej stronie znajdują się narzędzia firm z siedzibą w USA. Gdy te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przesyłane na amerykańskie serwery odpowiednich firm. Zwracamy uwagę, że Stany Zjednoczone nie są bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu unijnego prawa o ochronie danych. Firmy amerykańskie są zobowiązane do udostępnienia danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez osobę zainteresowaną działań prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. tajne służby) będą przetwarzać, oceniać i trwale przechowywać Twoje dane na serwerach w USA w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać już wyrażoną zgodę. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH OPIERA SIĘ NA ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ PRAWO W KAŻDYM MOMENCIE WSTRZYMANIA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ KONKRETNEJ SYTUACJI; ODNOSI SIĘ RÓWNIEŻ DO PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH POSTANOWIENIACH. NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH MOŻNA ZNALEŹĆ WŁAŚCIWĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ PODSTAWA JEST PRZETWARZANIE. W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ZGŁOSZENIA NIE BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, JEŚLI NIE MOŻEMY WYKAZAĆ KOMPLEKSOWYCH PODSTAW PRZETWARZAJĄCYCH, KTÓRE MAJĄ NADGLĄD NA TWOJE INTERESY, PRAWA I WOLNOŚĆ ZGŁOSZENIA ZGODNIE Z ART. 21 ust. 1 RODO).

JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU BEZPOŚREDNIEJ REKLAMY, MASZ PRAWO W KAŻDYM CZASIE WNIEŚĆ SPOWIEŚCI NA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH DLA CELÓW TAKIEJ REKLAM; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z TAKĄ BEZPOŚREDNIĄ REKLAMĄ. W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE W BEZPOŚREDNICH CELACH REKLAMOWYCH (Sprzeciw w myśl art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń RODO osoby poszkodowane mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków prawnych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Tobie lub osobie trzeciej w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny, ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawa masz prawo do bezpłatnego w każdej chwili

Informacje o przechowywanych przez Państwa danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych oraz w razie potrzeby o prawie do sprostowania lub usunięcia tych danych. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce, jeśli masz dodatkowe pytania na temat danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem podanym w nadruku. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania badania masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych nastąpiło/działa niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.

Jeśli sprzeciwisz się zgodnie z Art. 21 ust. 1 RODO, należy zachować równowagę między Twoimi interesami a naszymi. Dopóki nie jest jasne, czyje interesy przeważają, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z przyczyn przetwarzane są ważne interesy publiczne Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec promocyjnych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy witryn wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wysyłania niezamówionych reklam, takich jak wiadomości e-mail ze spamem.

4. Zbieranie danych na tej stronie Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. „cookies”. Cookies są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia końcowego. Są one przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym tymczasowo, na czas trwania sesji (sesyjne cookies) lub na stałe (stałe cookies). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Cookies stałe pozostają przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym do czasu ich samodzielnego usunięcia przez Ciebie lub do momentu ich automatycznego usunięcia przez Twoją przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie firm zewnętrznych mogą być również przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym po wejściu na naszą stronę (tzw. cookie podmiotów trzecich). Umożliwiają nam one lub Państwu korzystanie z niektórych usług firmy zewnętrznej (np. plików cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie koniecznych, ponieważ bez nich niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby (np. funkcja koszyka zakupów lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowania użytkownika lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji, które Państwo sobie życzą (funkcjonalne pliki cookie, np. do funkcji koszyka) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności). na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że zostanie podana inna podstawa prawna. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu bezbłędnego technicznie i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie, odpowiednie pliki cookie są przechowywane wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie i aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Jeśli pliki cookie są używane przez firmy zewnętrzne lub do celów analitycznych, poinformujemy o tym osobno w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych i, jeśli to konieczne, poprosimy o zgodę.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To są:

Typ przeglądarki i wersja przeglądarki Używany system operacyjny Adres URL strony odsyłającej

Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp Czas żądania serwera Adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są zbierane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma prawnie uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą być rejestrowane pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, zostaną przez nas zapisane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeśli to było pytane.

Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. po rozpatrzeniu Twojego żądania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Zapytanie przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, Twoja prośba wraz ze wszystkimi wynikającymi z niej danymi osobowymi (imię i nazwisko, prośba) będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu rozpatrzenia Twojej prośby. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeśli to było pytane.

Dane, które przesłałeś do nas za pośrednictwem próśb o kontakt, pozostaną u nas do momentu, gdy zażądasz usunięcia, cofniesz zgody na przechowywanie lub przestanie obowiązywać cel przechowywania danych (np. po rozpatrzeniu wniosku). Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

funkcja komentowania na tej stronie

W przypadku funkcji komentowania na tej stronie, oprócz Twojego komentarza, będą przechowywane informacje o czasie utworzenia komentarza, Twój adres e-mail oraz, jeśli nie publikujesz anonimowo, wybrana przez Ciebie nazwa użytkownika.

Przechowywanie adresu IP

Nasza funkcja komentowania zapisuje adresy IP użytkowników, którzy piszą komentarze. Ponieważ nie sprawdzamy komentarzy na tej stronie przed ich aktywacją, potrzebujemy tych danych, aby móc podjąć działania przeciwko autorowi w przypadku naruszeń prawa, takich jak obelgi lub propaganda.

Subskrybuj komentarze

Jako użytkownik serwisu możesz subskrybować komentarze po rejestracji. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, aby potwierdzić, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail. Możesz zrezygnować z tej funkcji w dowolnym momencie, klikając link w wiadomościach informacyjnych. W takim przypadku dane wprowadzone podczas zapisywania się na komentarze zostaną usunięte; jeśli przesłałeś nam te dane w innych celach i gdzie indziej (np. subskrypcja biuletynu), dane te pozostaną u nas.

Czas przechowywania komentarzy

Komentarze i związane z nimi dane są przechowywane i pozostają na tej stronie internetowej, dopóki komentowane treści nie zostaną całkowicie usunięte lub komentarze muszą zostać usunięte ze względów prawnych (np. obraźliwe komentarze).

podstawa prawna

Komentarze są przechowywane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać każdą wyrażoną zgodę. Wystarczy nieformalna wiadomość e-mail do nas. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

5. Media społecznościowe Wtyczki mediów społecznościowych z Shariff

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są wtyczki mediów społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Wtyczki można zwykle rozpoznać po logo odpowiednich mediów społecznościowych. Aby zapewnić ochronę danych na tej stronie, używamy tych wtyczek wyłącznie razem z tak zwanym rozwiązaniem „Shariff”. Ta aplikacja zapobiega przesyłaniu danych przez wtyczki zintegrowane na tej stronie internetowej do odpowiedniego dostawcy przy pierwszym wejściu na stronę.

Dopiero po aktywacji odpowiedniej wtyczki poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku następuje nawiązanie bezpośredniego połączenia z serwerem dostawcy (zgoda). Gdy tylko aktywujesz wtyczkę, odpowiedni dostawca otrzyma informację, że odwiedziłeś tę stronę z Twoim adresem IP. Jeśli jesteś jednocześnie zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych (np. Facebook), odpowiedni dostawca może przypisać wizytę na tej stronie do Twojego konta użytkownika.

Aktywacja wtyczki oznacza zgodę w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. RODO. Zgodę tę możesz w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość.

Wtyczki Facebooka (przycisk Lubię to i Udostępnij)

Na tej stronie zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Według Facebooka zebrane dane są jednak również przesyłane do USA i innych krajów trzecich.

Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” („Lubię to”) na tej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Kiedy odwiedzasz tę stronę internetową, za pośrednictwem wtyczki nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje informację, że odwiedziłeś tę stronę z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk „Lubię to” Facebooka, gdy jesteś zalogowany na swoim koncie na Facebooku, możesz połączyć zawartość tej witryny ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać Twoją wizytę na tej stronie z Twoim kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem:

https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook odwiedzał tę stronę, Twoje konto użytkownika Facebooka

przypisać, wyloguj się z konta użytkownika na Facebooku.

Wtyczki Facebooka są używane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdziesz tutaj:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Wtyczka Twittera

Na tej stronie zintegrowane są funkcje usługi Twitter. Funkcje te oferuje Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02

10 / 18

AX07, Irlandia. Korzystając z Twittera i funkcji „Re-Tweetuj”, odwiedzane strony internetowe są powiązane z Twoim kontem na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. Dane te są również przesyłane do Twittera. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Twitter. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Twittera pod adresem: https://twitter.com/de/privacy.

Wtyczka Twitter jest używana na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdziesz tutaj:

https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Możesz zmienić swoje ustawienia prywatności na Twitterze w ustawieniach konta na https://twitter.com/account/settings.

Wtyczka Instagram

Na tej stronie zintegrowane są funkcje usługi Instagram. Funkcje te oferuje Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie na Instagramie, możesz kliknąć przycisk Instagram, aby połączyć zawartość tej witryny ze swoim profilem na Instagramie. Dzięki temu Instagram może powiązać Twoją wizytę na tej stronie z Twoim kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Instagram.

Dane są przechowywane i analizowane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdziesz tutaj:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Instagrama: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Wtyczka Tumblr

Ta strona korzysta z przycisków z serwisu Tumblr. Dostawcą jest Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, Nowy Jork, NY 10010, USA.

Te przyciski umożliwiają udostępnianie postu lub strony na Tumblr lub śledzenie dostawcy na Tumblr. Jeśli wejdziesz na jedną z naszych stron internetowych za pomocą przycisku Tumblr, przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Tumblr. Nie mamy kontroli nad ilością danych zbieranych i przesyłanych przez Tumblr za pomocą tej wtyczki. Zgodnie z aktualnym stanem przesyłany jest adres IP użytkownika i adres URL odpowiedniej witryny internetowej.

11 / 18

Dane są przechowywane i analizowane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu firmy Tumblr o ochronie danych pod adresem: https://www.tumblr.com/privacy/de.

Wtyczka Pinteresta

Na tej stronie używamy wtyczek społecznościowych z sieci społecznościowej Pinterest obsługiwanej przez Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia.

Jeśli wywołasz stronę zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Pinteresta. Wtyczka przesyła dane dziennika do serwera Pinterest w USA. Te dane dziennika mogą obejmować Twój adres IP, adres odwiedzanych stron internetowych, które zawierają również funkcje Pinteresta, typ i ustawienia przeglądarki, datę i godzinę żądania, sposób korzystania z Pinteresta i plików cookie.

Dane są przechowywane i analizowane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji na temat celu, zakresu i dalszego przetwarzania i wykorzystania danych przez Pinterest, a także Twoich praw w tym zakresie i możliwości ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych Pinteresta:

https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. Narzędzia analityczne i reklamowe IONOS WebAnalytics

Ta strona internetowa korzysta z usług analitycznych IONOS WebAnalytics (dalej: IONOS). Dostawcą jest 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, D – 56410 Montabaur. W ramach analiz z IONOS, liczby odwiedzających i zachowania (np. liczba odsłon, czas trwania wizyty na stronie, współczynniki odrzuceń), źródła odwiedzin (tj. z jakiej strony pochodzi odwiedzający), lokalizacje odwiedzających i dane techniczne (przeglądarka i obsługa wersje systemu) mogą być rejestrowane i analizowane. W tym celu IONOS przechowuje w szczególności następujące dane:

Odsyłający (poprzednio odwiedzana strona) żądana strona internetowa lub typ przeglądarki plików i wersja przeglądarki używany system operacyjny używany typ urządzenia

czas dostępu

adres IP w formie anonimowej (używany tylko do określenia lokalizacji dostępu)

Według IONOS dane są gromadzone całkowicie anonimowo, aby nie można było powiązać ich z poszczególnymi osobami. Pliki cookie nie są przechowywane przez IONOS WebAnalytics.

Dane są przechowywane i analizowane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma prawnie uzasadniony interes w statystycznej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklam. Jeśli wyraziłeś zgodę

12 / 18

zapytano, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Dalsze informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych przez IONOS WebAnalytics można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych IONOS pod następującym linkiem:

https://www.ionos.de/terms-gtc/index.php?id=6

Statystyki WordPress

Ta strona korzysta ze „statystyk WordPressa” do statystycznej oceny dostępu odwiedzających. Dostawcą jest Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Statistics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy zachowania użytkownika (np. pliki cookie lub odciski palców urządzeń). W celach analitycznych WordPress Statistics rejestruje między innymi pliki dziennika (strona odsyłająca, adres IP, przeglądarka itp.), pochodzenie odwiedzających witrynę (kraj, miasto) oraz jakie działania podjęli w witrynie (np. kliknięcia, wyświetlenia, pliki do pobrania). Zebrane w ten sposób informacje o korzystaniu z tej strony są przechowywane na serwerach w USA. Twój adres IP zostanie zanonimizowany po przetworzeniu i przed przechowywaniem.

To narzędzie analityczne jest wykorzystywane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklam. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

7. Newsletter Dane Newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i wyrażasz zgodę na otrzymywanie biuletyn . Dalsze dane nie są gromadzone lub zbierane tylko na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu rejestracji do newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania newslettera, na przykład poprzez link „rezygnacja z subskrypcji” w newsletterze. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Dane, które zapisałeś u nas w celu zapisania się do newslettera będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi newslettera do czasu wypisania się z newslettera i usunięcia z listy dystrybucyjnej newslettera po rezygnacji z newslettera. Dane przechowywane przez nas w innych celach pozostają nienaruszone.

Po usunięciu z listy dystrybucyjnej biuletynu, Twój adres e-mail może zostać zapisany przez nas lub dostawcę biuletynu na czarnej liście, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Twojemu interesowi, jak i naszemu interesowi przestrzegania wymogów prawnych podczas wysyłania biuletynów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszymi uzasadnionymi interesami.

13 / 18

8. Wtyczki i narzędzia

YouTube ze zwiększoną prywatnością

Ta witryna zawiera filmy z serwisu YouTube. Operatorem serwisu jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube ten tryb oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę witrynę, zanim obejrzą wideo. Rozszerzony tryb ochrony danych niekoniecznie wyklucza jednak przekazywanie danych partnerom YouTube. W ten sposób YouTube nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick, niezależnie od tego, czy oglądasz film.

Gdy tylko uruchomisz wideo YouTube na tej stronie, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto YouTube może zapisywać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu końcowym po uruchomieniu filmu lub korzystać z porównywalnych technologii rozpoznawania (np. odcisków palców urządzenia). W ten sposób YouTube może otrzymywać informacje o odwiedzających tę stronę. Informacje te są wykorzystywane między innymi do zbierania statystyk wideo, poprawy przyjazności dla użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa.

W razie potrzeby po uruchomieniu filmu na YouTube mogą zostać uruchomione dalsze operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

YouTube jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji na temat ochrony danych na YouTube można znaleźć w ich oświadczeniu o ochronie danych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo bez śledzenia (Nie śledź)

Ta strona korzysta z wtyczek portalu wideo Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Jeśli odwiedzisz jedną z naszych stron wyposażonych w filmy Vimeo, zostanie nawiązane połączenie z serwerami Vimeo. Serwer Vimeo jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś. Ponadto Vimeo uzyskuje Twój adres IP. Jednak ustawiliśmy Vimeo tak, aby Vimeo nie śledziło twoich działań użytkowników i nie ustawiało plików cookie.

Vimeo jest wykorzystywane w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE oraz, według Vimeo, na „uzasadnionych interesach biznesowych”. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://vimeo.com/privacy.

14 / 18

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Vimeo pod adresem:

https://vimeo.com/privacy.

Czcionki internetowe Google (lokalny hosting)

Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek internetowych udostępnianych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Brak połączenia z serwerami Google.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome (lokalny hosting)

Ta strona używa Font Awesome do jednolitego wyświetlania czcionek. Font Awesome jest instalowany lokalnie. Połączenie z serwerami Fonticons, Inc. nie ma miejsca.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Font Awesome, zapoznaj się z Polityką prywatności Font Awesome pod adresem:

https://fontawesome.com/privacy.

mapy Google

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

W celu korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Mapy Google są wykorzystywane w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online oraz ułatwienia odnalezienia wskazanych przez nas miejsc na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdziesz tutaj:

https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

OpenStreetMap

Korzystamy z usługi map OpenStreetMap (OSM). Dostawcą jest Open Street Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Wielka Brytania.

Jeśli odwiedzasz stronę internetową, na której jest zintegrowana OpenStreetMap, Twój adres IP i inne informacje o Twoim zachowaniu na tej stronie zostaną przekazane do OSMF. W tym celu OpenStreetMap może przechowywać pliki cookies w Twojej przeglądarce lub ustawić podobne

15 / 18

technologie rozpoznawania.

Twoja lokalizacja może być również rejestrowana, jeśli wyrazisz na to zgodę w ustawieniach Twojego urządzenia – np. np. w telefonie komórkowym. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych. Szczegóły można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych OpenStreetMap pod następującym linkiem: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.

OpenStreetMap służy do atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online oraz ułatwienia odnalezienia wskazanych przez nas miejsc na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Google reCAPTCHA

Na tej stronie używamy „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane są wprowadzane na tej stronie (np. w formularzu kontaktowym) przez człowieka, czy przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego witrynę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający wejdzie na stronę internetową. W celu analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony przez osobę odwiedzającą witrynę lub ruchy myszy wykonywane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA przebiegają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są informowani o przeprowadzaniu analizy.

Dane są przechowywane i analizowane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami i automatycznym szpiegowaniem oraz przed SPAMEM. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w przepisach dotyczących ochrony danych Google i warunkach korzystania z usług Google pod następującymi linkami:

https://policies.google.com/privacy?hl=de and

https://policies.google.com/terms?hl=de.

SoundCloud

Na tej stronie internetowej mogą być zintegrowane wtyczki sieci społecznościowej SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, Wielka Brytania.). Wtyczki SoundCloud można rozpoznać po logo SoundCloud na stronach, których dotyczy problem.

Gdy odwiedzasz tę stronę, po aktywacji wtyczki nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem SoundCloud. SoundCloud otrzymuje informacje, że odwiedziłeś tę stronę internetową z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk „Lubię to” lub „Przycisk Udostępnij”, gdy jesteś zalogowany na swoim koncie użytkownika SoundCloud, możesz połączyć i/lub udostępnić zawartość tej witryny za pomocą swojego profilu SoundCloud. Dzięki temu SoundCloud może powiązać Twoją wizytę na tej stronie z Twoim kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez SoundCloud.

Dane są przechowywane i analizowane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. ten

16 / 18

Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności SoundCloud pod adresem: https://soundcloud.com/pages/privacy.

Jeśli nie chcesz, aby SoundCloud powiązał Twoją wizytę na tej stronie z Twoim kontem użytkownika SoundCloud, wyloguj się z konta użytkownika SoundCloud przed aktywacją zawartości wtyczki SoundCloud.

Spotify

Na tej stronie zintegrowane są funkcje serwisu muzycznego Spotify. Dostawcą jest Spotify AB, Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Sztokholm w Szwecji. Wtyczki Spotify można rozpoznać po zielonym logo na tej stronie. Przegląd wtyczek Spotify można znaleźć pod adresem: https://developer.spotify.com.

Oznacza to, że kiedy odwiedzasz tę stronę internetową, za pośrednictwem wtyczki można nawiązać bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Spotify. Spotify otrzymuje informację, że odwiedziłeś tę stronę internetową wraz z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk Spotify, gdy jesteś zalogowany na swoim koncie Spotify, możesz połączyć zawartość tej witryny ze swoim profilem Spotify. Dzięki temu Spotify może powiązać Twoją wizytę na tej stronie z Twoim kontem użytkownika.

Zwracamy uwagę, że podczas korzystania ze Spotify, Google Analytics używa plików cookie, dzięki czemu dane dotyczące użytkowania mogą być również przekazywane do Google podczas korzystania ze Spotify. Google Analytics to narzędzie grupy Google z siedzibą w USA do analizy zachowań użytkowników. Za tę integrację odpowiada wyłącznie Spotify. Jako operator strony internetowej nie mamy wpływu na to przetwarzanie.

Dane są przechowywane i analizowane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w atrakcyjnej oprawie akustycznej swojej strony internetowej. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Spotify: https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/.

Jeśli nie chcesz, aby Spotify powiązał Twoją wizytę na tej stronie z Twoim kontem użytkownika Spotify, wyloguj się z konta użytkownika Spotify